Entertainment

sad cat

Understanding The Sad Cat: 7 Signs Of Depression And Treatment Options

Admit it or not, cats have different personalities. Some might be sweet and outgoing, while others are impatient and isolated. However, if you observe that your typically hyper pet suddenly becomes a sad cat, it should concern you.  But how would you know whether your sad cat is going through something out of the ordinary? …

Understanding The Sad Cat: 7 Signs Of Depression And Treatment Options Read More »

cat drooling

Why Is My Cat Drooling? – 7 Major Causes and Best Remedies

When we think of cats, we don’t think of them with their mouths open, tongues rolled out, and saliva dripping out. Unlike dogs, drooling isn’t something you catch sophisticated felines doing. But occasionally, you may see them salivating over something. But when is it normal, and when is it a cause for concern? The Furry …

Why Is My Cat Drooling? – 7 Major Causes and Best Remedies Read More »

hayop

Mga Dos and Don’ts sa Pagkain ng Alagang Hayop

Bawat isa sa ating mga alagang hayop ay may kani-kanilang nutrisyonal na pangangailangan upang manatiling malusog at malakas. Marami rin silang bawal kainin na makadudulot ng sakit o kamatayan, at madalas ay lingid ang mga pagkaing ito sa ating kaalaman. Mahalagang tandaan natin na ang ating mga kinakain ay hindi katulad ng sa kanila. Kadalasan, …

Mga Dos and Don’ts sa Pagkain ng Alagang Hayop Read More »